• ۲ مرداد ۱۴۰۳
 • نفت و نجات بودجه ریزی پر توقع

  نفت و نجات بودجه ریزی پر توقع

  گزارش اوپک از سه ماه اول ســال جاری میلادی نشــان می‌دهد که تولید نفــت ایران با روند افزایشی به میزان دوســال گذشته رسیده است.
  اگرچه گــزارش‌های غیررسمی از زمستان گذشته بیانگر این موضوع بود که تولید نفــت ایران در مســیر افزایشی قرار گرفته است؛ حالا گزارش رســمی اوپک روند رو به بهبودی را پیش روی اقتصــاد ایران در ســال ۱۴۰۰ قرار می‌دهد.
  میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ روزانه ۲.۳  میلیون بشکه درروز پیش بینی شده است، عددی که در زمان اعلام لایحه بودجه توسط دولت، خیلی‌ها را شــوکه
  کرد که با توجه به روند کاهشــی فروش و شرایط ناپایدار سیاسی کشور این پیش بینی تا حدی غیر منطقی و بسیار خوش بینانه است.
  با این حال گزارش سه ماهه نخست اوپک نشان می‌دهد که پیش بینی دولت در بودجه خیلی هم دور از انتظار نبوده است و گزارش اخیر اوپک بر درستی این پیش بینی مهر تایید زده است.
  بودجــه ۹۹ که بر مبنای فروش ۶۵۰ هزار بشــکه نفــت در روز بســته شده بود، از همان ابتدا نشان میداد که بودجه ریزان امید چندانی به فــروش نفت ندارند. البته در اواخر سال ۹۹ و با روی کار آمدن جو بایدن، رئیس جمهور جدید ایالات متحده، فروش نفت وضعیت بهتری پیدا کرد.
  در گزارش اوپک آمده اســت که در پایان سال ۲۰۲۰، با شروع واکسیناسیون کرونا در مقیاس جهانی، و به دنبــال امیــدواری اقتصادها به عادی شدن شرایط پس از تزریق واکسن کرونا، تقاضای جهانی بــرای نفت بهبــود یافت به طــوری که کشــورهای غیرعضو اوپک۶۲.۹ میلیون بشــکه نفت تولید کردند .
  اوپک در گزارش خود اعــلام کرده که میانگین تولید نفت در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱سبد نفتی اوپک ۲۵.۰۴ میلیون بشکه در ماه بوده است.
  تولید نفت ایران در مجموع ســبد نفتی اوپک رشد ۱۳۷ درصدی را تجربه کرده است، همچنین، در این مدت ، تولید نفــت خام برخی کشورهای دیگر عضو اوپک مثل آنگولا، لیبی وعراق نیز رشــد قابل توجهی داشته و در مقابل عربستان تولید نفت خود را کاهش داده است.
  تولید نفــت ایران در ســال ۲۰۱۹ بــه میزان ۲ میلیون و ۳۵۶هزار تن در روز گزارش شده که این میزان در سال ۲۰۲۰به یک میلیون و ۹۸۵هزار تن کاهش یافته بود. البته در گــزارش اوپک به دلیل تحریم‌های آمریکا،میزان صــادرات نفت گزارش نشده ؛ شایان ذکر است بخشــی از تولید نفت خام به مصرف داخلی می رسد.
  براســاس گزارش اوپک، میزان تولید نفت خام ایران به تدریج در ماه‌های ژانویــه ۲میلیون و۹۸ هزارتن و در ماه فوریه به ۲ میلیون و ۱۶۷ هزارتن درماه مارس به ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار تن رسیده که این میزان رشــد در مجموع سبد نفتی اوپک رشد ۱۳۷ درصدی را رقم زده است.
  در همین مدت عربســتان سعودی از تولید ۹ میلیون و ۷۷ هزار بشکه در ماه ژانویه به ۸ میلیون و ۹۰میلیون بشــکه در ماه مارس، یک سوم کاهش تولید داشته است.

  اگرچه در اغلب پیش بینی موسســات معتبرمالی دنیا خبــری از بازگشــت قیمــت نفــت به ۱۰۰ دلار در سال جاری نیســت، با این حال پیش بینی می‌شود که سال جاری میلادی بهبود نسبی در اقتصاد جهان رخ خواهــد داد. هرچند درباره ایران، بســیاری از مفروضات بســتگی به نتیجه مذاکــرات برجام و البته تصویــب دو لایحه معطل مانــده در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، اما طبیعتا رشد تولید نفت نشانه‌های مثبتی پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد.

  در همین خصوص پیشنهاد می‌شود دو مطلب قبلی اکولیب در خصوص اوپک را نیز مطالعه کنید:

  آینده بازار نفت زیر سایه کرونا 

  اوپک و فروپاشی