• ۲۳ تیر ۱۴۰۳
 • نگاه اجمالی به اجزای اصلی لایحه بودجه سال ۹۹

  نگاه اجمالی به اجزای اصلی لایحه بودجه سال ۹۹

  نکات اساسی در بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کشور را می‌توان در چهار بخش تقسیم بندی نمود:

  نخست: پیش بینی منابع
  دوم: برآورد مصارف
  سوم: اجرای سیاست ها
  چهارم: تحقق اهداف

  در لایحه بودجه سال ۹۹، بالغ بر ۴۸۴.۶ هزار میلیارد تومان مصارف و منابع عمومی است که در مقایسه با سال ۱۳۹۸به میزان ۹ درصد بیشتر است. منابع عمومی از سه محل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده و مصارف عمومی به سه عنوان اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات تملک دارایی مالی تفکیک می‌شود.

  تحلیل لایحه بودجه سال 99

  تصویر کمی از بودجه کل کشور در سال ۹۹ در مقایسه با سال جاری

  تحلیل لایحه بودجه سال 99

  تصویر کمی از بودجه کل کشور در سال ۹۹ در مقایسه با سال جاری

  برحسب نوع مصرف، سیاستھای مورد نظر در بودجه سال آتی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  الف- سیاست‌های مصرف اعتبارات هزینه‌ای: از سیاست‌های در نظر گرفته شده در لایحه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • استمرار پرداخت ۳ تا ۶ برابری مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
  • اختصاص ۵هزارو ۲۰۰میلیارد تومان در راستای کاهش سهم مردم از هزینه های درمان

  ب- سیاست های مصرف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال ۹۹:

   • تخصیص اعتبار برای تکمیل و بهره برداری ۳۸۷ کیلومتر آزاد راه
  • تکمیل و بهره برداری از ۴۰۰کیلومتر بزرگراه در شبکه حمل و نقل جاده ای
  • اختصاص اعتبار برای تکمیل و بهره برداری ۱۲۲۴ کیلومتر پروژه های خطوط ریلی

  ج- سیاست های مصرف اعتبارات تملک دارایی های مالی:

  • در سال آتی دولت بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان صرف بازخرید اوراق مالی منتشرشده در سال های قبل خواهد شد.

  گام آخر: اهداف راهبردی در لایحه بودجه سال ۹۹

  الف- کاهش بیکاری:

  • هدف گذاری ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال ۹۹ از جمله وعده‌های دولت در لایحه بودجه می‌باشد.

  ب- افزایش تولید:

  • دولت با وعده رشد ۲ درصدی در بوجه قول افزایش تولید در کشور را داده است.