• ۲ مرداد ۱۴۰۳
  • ارز کالاهای صادراتی، کجاست؟

    ارز کالاهای صادراتی، کجاست؟

    با توجه به مشکلات کمبود ارز این روزهای کشور، اکولیب با طرح یک سوال به گزارشی از قوه قضاییه می‌پردازد : ارزهای محصولات صادراتی کجاست؟

    معـاون قضایـی دادسـتان تهـران گفـت: شناسـاییهای عمیقی از افــراد صــوری و ذی‌نفعــان پشــت پــرده صــورت گرفتــه و برخــورد بــا ایــن افــراد جــدی خواهــد بــود و تــا سروســامان گرفتــن وضعیــت ارزی ادامــه خواهــد یافــت. محمدرضــا پســندیده صاحبــی اظهــار کــرد : با توجــه بــه شــرایط جنــگ اقتصــادی در چنــد ســال گذشــته، عــده‌ای فرصت طلــب و سـودجو در حـوزه ارزی مرتکـب تخلف شـدند. تخلف اول مربوط بـه گروهـی از صادرکننـدگان اسـت کـه ارز حاصـل از صـادرات را بـه کشـور وارد نکردنـد و تخلـف دوم مربـوط واردکنندگانـی اسـت کـه ارز دولتـی گرفتنـد ولـی کالایـی وارد کشـور نکردند و یــا کالای وارده را بــا قیمــت مصــوب دولتــی بــه فــروش نرســاندند. این مقــام قضایــی ادامــه داد : قــوه قضاییــه باتوجــه بــه تســلط بســیار گســترده و شناســایی‌های انجــام شــده برخوردهایــی را انجــام داده اســت. شناســایی‌های عمیقــی از افـراد صـوری و ذی‌‌‌‌‌‌‌‌نفعـان پشـت پـرده صـورت گرفتـه و برخورد بــا ایــن افــراد جــدی خواهــد بــود و تــا سروســامان گرفتــن وضعیـت ارزی ادامـه خواهـد یافت.

    پسـندیده درخصـوص اعلام اسـامی متخلفـان حـوزه ارزی نیـز گفـت : امـروز رییـس قـوه قضاییـه بـر ایـن موضـوع تاکیـد کـرد. رییـس بانـک مرکـزی اعـلام کـرد بـه متخلفیـن دو هفتـه فرصـت داده‌انـد تـا ارز را بازگرداننـد؛ قـوه قضاییـه منتظـر ایـن دو هفتـه اسـت و این بار برخـورد قـوه قضاییـه بـا ذی‌نفعـان پشـت پـرده انجـام خواهـد شـد. معاون قضایـی دادسـتان تهـران اظهـار کـرد : موضـوع عدم بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات و واردات چنــد مشــکل دارد. زیرسـاخت‌های نظارتـی ضعیـف اسـت؛ وقتـی کارت بازرگانـی بــدون اعتبارســنجی بــه صادرکننــده ارائــه می‌شــود و او در بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات خلـف وعـده می‌کنـد و سـراغ او می‌رویــد می‌بینیــد یــا وجــود خارجــی نــدارد یــا اصــلا صادرکننـده نیسـت. این مقـام قضایـی گفـت : قـوه قضاییه قبل از معرفـی ۱۵۰شـخصی کـه بانـک مرکـزی در نوبـت اول بـه دادسـرای تهـران معرفـی کـرد اقدامـات خـود را شـروع کـرده و حتــی بــه حکــم قطعــی رســانده بــود. افــرادی کــه مــورد تعقیــب قــرار گرفتنــد حــدود یــک میلیــارد و۲۰۰ میلیــون یـورو ارز را بازگرداندنـد و بسـیاری از ایـن افـراد قابل شناسـایی نبودنــد کــه نشــان دهنــده زیرســاخت‌های ضعیــف نظارتــی اســت. وی بیــان کــرد : درســال ۹۷ کــه آغــاز التهابــات ارزی بـود آمـار کسـانی کـه بـرای اولین بـار کارت بازرگانـی گرفتنـد بسـیار افزایـش یافـت؛ این هـا صادرکننـده واقعـی نبودنـد، ایـن افـراد را چـه کسـانی آوردند؟ پسـندیده خاطرنشـان کـرد : یکـی از اقدامـات خـوب قـوه قضاییـه در دوره جدیـد شناسـایی افـراد متقلبـی اسـت کـه پشـت پـرده ایـن قضایـا هسـتند.