• ۲ مرداد ۱۴۰۳
 • ارز های صادراتی، ملک‌های رویایی

  ارز های صادراتی، ملک‌های رویایی

  اکولیب در ادامه مطلب مریوط به ارز‌های صادراتی (ارز کالاهای صادراتی کجاست؟)، این بار به بررسی ملک‌های خارجی بعضی از صادرکنندگان پرداخته است. صادرکننــدگان باید تــا پایان تیرماه ارز ناشــی از صــادرات را به چرخه اقتصاد بازگردانند. در این راستا، اسامی ۲۵۰ صادرکننده متخلف نیز به نهادهای ذی ربط اعلام شده است.

  چه کسانی ارز های صادراتی را باز نگرداندند

  مجموع ارزی که صادرکنندگان هنوز بازنگردانده اند به بیش از ۷۲ میلیارد دلار می رســد که در صورت ورود بخشی از این مبلغ، بازار ارز اشباع شده و بساط دلالان و سفته بازان جمع می‌شود.
  با توجه به اینکه ارز صادراتی باید در سامانه نیما و برای رفع نیــاز واردکنندگان عرضه شــود، ورود این حجم از منابع جدید، می‌تواند دغدغه موجود در میان واردکنندگان را نیز برطرف کند و از نگرانی‌ها بکاهد.
  همتی، رییس کل بانــک مرکزی نیز با اشــاره به ضرب الاجل تعیین شــده تا پایان تیر ماه اعلام کرده است: اکنون صادرکنندگان باید به وظیفه ملی خود عمل کنند، در زمانی که دشمن فشار حداکثری را بر مردم وارد می‌کند حداقل کاری که صادرکنندگان می‌‍توانند بکنند این است که سریع تر ارز را به کشور بازگردانند.
  در این میان دیروز وزیر راه و شهرســازی در اظهار نظری عجیب که مــی‌تواند دور از واقعیت هم نباشــد گفت: صادرکنندگانی که ارز صادراتــی را تبدیل به ملک خارجی کردند باید ارز هزینه شــده برای خرید آن ملک را به کشور برگردانند.
  این اظهــارات در حالی صورت گرفت که علی رغم همه تذکرها و هشدارها به نظر می رســد این ۷۲ هــزار میلیارد دلار به کشــور بازنگردد و خدا کند که اسلامی به سرنوشــت رحمانی فضلی که در سال ۹۳ به دلیل اظهار نظر خود در خصوص «پول‌های کثیف» مجبور به پس گرفتن حرفش شد، نشود!
  محمد اسلامی درباره خروج ارز و سرمایه از کشور در قالب خرید مسکن در کشورهای خارجی اظهار داشت: تمام افرادی که نسبت به خرید ملک در هر کشــور خارجی اقدام کرده اند باید منشــا ارز معرفی و مشخص کنند.
  وی تاکید کرد: اگر فــردی بابت صادرات کالایی ملــک خریده و درآمــد حاصل از صادرات کالا را به مسکن در کشور خارجی تبدیل کرده باشد باید این ارزی که صرف خرید ملک کرده اســت را برگرداند و این یک الزام اســت. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صادرات جزو منابع ملی کشور محسوب می شود، ادامه داد: صادر کننده از مزیت ســوخت و انرژی ارزان، مواد اولیه و نیروی کار ارزان برای صادرات کالا استفاده کرده است و نمی‌تواند ارزی که با استفاده از این مزیتها به دســت آورده به کشــور برنگرداند.
  اســلامی در پاســخ به این ســوال که آیا مشــخص شده اســت کــه چه تعــداد از صادرکننــدگان ارز حاصــل از صادرات را به ملک خارجی تبدیل کرده اند، گفت : وزارت راه و شهرســازی در این حوزه ورود نکرده است و بررسی این موارد جزو وظایف وزارتخانه نیســت اما بانک مرکزی اسامی این افراد را اســتخراج کرده و به آنها بابت برگشــت ارز صادراتی اخطار داده و لیست اسامی این افراد را به قوه قضاییه نیز تحویل داده است.

  وام ودیعه مسکن

  وزیر راه و شهرســازی همچنیــن درباره آخرین تصمیم گیری برای ارایه وام ودیعه به مســتاجران اظهار داشــت: وام ودیعه براساس الگوی مسکن ارایه می شود بنابراین خانواده‌هایی که نیازمندتر هستند در اولویت دریافت این وام قرار می گیرند. وی ادامــه داد: نکته دوم اینکه با ســامانه وزارت رفاه هماهنگ هســتیم تــا بتوانیم خانواده‌هایی که درآمد کمتری داشــته و ضعیف تر هستند را در لیست وام ودیعه اجاره قرار دهیم.

  اسلامی گفت: اولین ضابطه ای که تا به امروز مشــخص شده این است که وام بر اساس متراژ مســکن به مستاجران داده می شود و مستاجران واحدهای ۷۵ تا ۹۰ متر در اولویت هستند. دومین ضابطه هم میزان درآمد ســرانه خانواده است که این اطلاعات را از وزارت رفاه می گیریم و با اطلاعات متقاضی تطبیق می دهیم.