• ۲۷ تیر ۱۴۰۳
 • یارانه ۷۲ هزار تومانی از سال آینده

  یارانه ۷۲ هزار تومانی از سال آینده

  سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق مقرر شد در تقسیم مبلغ مورد نظر برای طرح یارانه معیشتی که بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان می شود، تجدید نظر صورت گرفته و ۸۰ درصد از این مبلغ به صورت یکسان میان تمامی ۷۸ میلیون ایرانی که یارانه نقدی دریافت می کنند، توزیع شود تا یارانه ۷۲ هزار تومانی در سال ۱۳۹۹ داشته باشیم .

  هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد. قوامی خبر از ترکیب مبالغ یارانه نقدی و طرح یارانه معیشتی داد و گفت: ضمن بررسی تبصره ۲۳ ماده ۱۴ واحده لایحه بودجه سال آینده کشور مقرر شد:در تقسیم مبلغ مورد نظر برای طرح یارانه معیشتی که بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان می‌شود، تجدید نظر صورت گرفته و از سال آینده یارانه ۷۲ هزار تومانی داشته باشیم.

  وی علت اتخاذ این تصمیم را نارضایتی های گسترده درخصوص نحوه بررسی حساب های افراد جهت تعلق یارانه معیشتی عنوان کرد و افزود: بر این اساس تمام ۱۸ میلیون نفری که یارانه معیشتی دریافت نمی‌کنند در سال آینده به مانند تمام ایرانیانی که ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی را دریافت می‌کنند، مبلغ دریافتی یارانه‌هایشان با افزایش ۲۷ هزار تومان به ۷۲ هزار تومان خواهد رسید.

  سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس همچنین درباره ۲۰ درصد باقی‌مانده اعتبار طرح یارانه معیشتی خاطرنشان کرد: مقرر شد ۲۰ درصد از منابع این طرح نیز به خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد که حدود ۷ میلیون نفر می‌شود، تعلق بگیرد. در نتیجه این افراد حدود ۵۰ هزار تومان بیشتر از سایر یارانه‌بگیران، یارانه دریافت خواهند کرد.

  وی با اشاره به درآمدهای جدول ردیف ۱۴ لایحه بودجه سال آینده گفت: در مجموع جمع کل منابع حاصل از مواد در نظر گرفته شده در جدول ۱۴، رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که از انجا که این درآمد در سرجمع بودجه عمومی که رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است، در نظر گرفته نشده است، رقم قابل توجهی در بودجه سال آینده خواهد بود.