• ۲۷ تیر ۱۴۰۳
 • شــرکت‌های بورسی ، راه نجات اقتصاد

  شــرکت‌های بورسی ، راه نجات اقتصاد

  اهمیت شــرکت‌های بورسی روز به روز بیشتر می‌شود. با افزایش شاخص بورس دلایل متعددی دارد، از جمله اینکه از محل اجدید ارزیابی و افزایش سرمایه شزکت‌ها که باعث سودآوری آنها می‌شود و سهام آنها رشد می‌کند. از طرفی معامله‌گران حقیقی به بورس آمده‌اند.

  دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: با سودآوری شرکت‌ها اطمینان به سرمایه‌گذاری در بازار شکل می‌گیردو در همه بازارهای دنیا حضور سرمایه‌گذاران در بازار در بلند مدت سودآور است.

  محمدی این را نیز عنوان کرد که یکی از مولفه‌های بازار سرمایه، تنوع دادن به ابزارهای معاملاتی‌ست. یک زمانی فقط سهام بود که در بازار خرید و فروش میشد الآن علاوه بر سهام، انواع ابزارها و اوراق بدهی هم وجود دارد.

  شاپور محمــدی همچنیــن گفت: در بحــث نقدینگــی و حمایت‌هــای کارگزاری نیز توفیقات خوبی کســب شــده، همچنین رشد شــرکت‌های بورســی صورت گرفته است و اگــر مردم بدانند شــرکت‌های بورســی هر سال رشــد می کنند، چــرا ســهام خود را بفروشند. هم شرکت ســود نقدی به سهام می دهد و هم قیمت خود سهام تقویت می شود.

  محمدی ادامه داد: می‌تــوان با معافیت و یا تشویق مالیاتی، شــرکت‌های بورسی را مورد حمایــت قــرار داد. از طرفی ســازمان بــورس از حضور مــردم در بورس حمایت و اســتقبال می کند، به گونه‌ای که پارســال یک درصد هزینه نقل و انتقال ســهام پرداخت می‌شد، امســال نیم درصد شــده است، یعنی با همــه این اقدامات ســعی می کنیم بورس تنوع پیدا کند و برای مردم جذابیت داشته باشد.

  رئیس ســازمان بورس همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا از صدها هزار شــرکتی کــه در کشور وجود دارد، فقط حدود ۶۰۰ شــرکت در بورس حضور دارنــد، گفت: هم‌اکنون ۶۲۰ نماد معاملاتی در بورس وجود دارد. باید به بحث جذب شرکت‌های بیشتر به بورس به صورت ویژه توجه شــود. در این خصوص بحث تشویق‌های مالیاتی برای شرکت‌های بورسی مطرح است.

  وی افزود: برخــی از شــرکت‌های خارج از بورس قانون را دور می زنند و شــاید مالیــات ندهند یا بســیار کــم مالیــات بدهنــد، اما شــرکت‌های بورســی همگی شفاف هســتند و میــزان واقعــی مالیات را می پردازنــد. بنابرایــن شــرکتی کــه در بورس حاضــر می‌شــود، باید تشویق شود، زیرا برخی از شرکت‌هایی که خارج از بورس هستند، یا مالیات نمی دهند و یا اینکه به اندازه حــق خود مالیات نمی پردازند.

  دکتر محمــدی همچنین گفت: برای شرکت‌های بورسی در اخذ تسهیلات بانکــی بایــد امتیازاتی قائل شــویم، البته امتیــاز غیرقانونی نمی‌خواهیم، اما امتیاز براســاس قانــون برای این شــرکت‌ها می‌خواهیم که در اعطای تسهیلات، برای تأمین مالی در اولویت باشند، زیرا شرکت‌های بورسی شفاف هســتند و مرتــب گــزارش عملکرد می‌دهند، بنابراین اولویت تســهیلات باید با این شرکت‌ها باشــد.

  مشــوق‌های دیگری هم می‌توان برای شرکت‌های بورسی در نظر گرفت مثلا مزایــده و مناقصه‌های بــزرگ گرفته شود و شرکت‌هایی که بورسی و شفاف هســتند، رتبه بهتری بگیرند و امتیاز داشته باشــند، یا حتی در تبلیغات از طریق رســانه ملی و رسانه‌های دیگر، کالاهای این شرکت‌ها را با هزینه کمتری تبلیغ کنیم و این یک مزیت باشد زیرا این شرکت‌ها بسیار شفاف‌تر و کارآمدتر هستند.

  محمدی گفت: در بحث صادرات و اشتغال و تولیــد هــم می‌توان شــرکت‌های بورسی را در اولویت قرار داد، زیرا این شــرکت‌ها مرتب گــزارش عملکرد از طریق سامانه ناشــران بورسی، کدال، در اختیار سهامداران و ذینفعان و همه مردم قرار می‌دهند.

  رئیس ســازمان بــورس همچنین در مورد معاملات آتی سکه و ارز دیجیتال در بورس گفت: در مورد معاملات آتی سکه، چون بانک مرکزی مدیریت ارز، طلا و سکه را برعهده دارد، باید آنها تصمیم بگیرند و از اختیارات ما خارج است.